کاتالوگ جامع کنترل های خط گاز مشعل

نرم افزار تلفن همراه و راهنمای محصولات

راهنمای کنترل های خط گاز مشعل

SET201

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 250 میلی بار
برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل
رزوه اتصالات DN15

SET203

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 250 میلی بار

برای مصرف کننده های کوچک مانند خط پیلوت مشعل

رزوه اتصالات DN20

SET245

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

در دو نوع فیلتر دار و بدون فیلتر برای ظرفیت های پایین

رزوه اتصالات DN15 – DN20 – DN25

SET250

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار

رزوه اتصالات DN25

SET252

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار در دو نوع فیلتر دار و بدون فیلتر برای ظرفیت های متوسط

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET252H

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET304

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET282

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار

رزوه اتصالات DN25

SET285

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET282

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار

رزوه اتصالات DN25

SET150

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET151

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار

رزوه اتصالات DN25

SET291

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET292

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار

رزوه اتصالات DN25

SET144RQ

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50

SET144SQ

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی تا 500 میلی بار

0/5 تا 1 بار – 1 تا 2 بار

رزوه اتصالات DN25

SET271

رگلاتور قفل شونده با فشار ورودی 0/5 تا 5 بار (60 پوند)

برای ظرفیت های بالا

رزوه اتصالات DN40 – DN50