میله راهنما (با امكان عبور پیچ)

D023

Guide Sleeve

مثال :

[supsystic-tables id=84]

محصولات مشابه

کفشک فولادی با جانمایی جزئیات | Die Set Unit | 3SU

کفشک فولادی با جانمایی جزئیات | Die Set Unit | 3SU

فنر | High Performance Compression Spring | D64V

فنر | High Performance Compression Spring | D64V

فنر | High Performance Compression Spring | D64G

فنر | High Performance Compression Spring | D64G

فنر | High Performance Compression Spring | D64B

فنر | High Performance Compression Spring | D64B

فنر | High Performance Compression Spring | D64R

فنر | High Performance Compression Spring | D64R

فنر | High Performance Compression Spring | D64Y

فنر | High Performance Compression Spring | D64Y

فنر | High Performance Compression Spring | D64S

فنر | High Performance Compression Spring | D64S

فنر | Spring | D63/80

فنر | Spring | D63/80

فنر | Spring | D63/90

فنر | Spring | D63/90

فنر | Spring | D63/95

فنر | Spring | D63/95

فنر بشقابی| High Performance Compression Spring | D62

فنر بشقابی| High Performance Compression Spring | D62

واحد فنر بندی (و اصلاح ارتفاع) | Combination Spring and Spacer unit | D244

واحد فنر بندی (و اصلاح ارتفاع) | Combination Spring and Spacer unit | D244

واحد فنر بندی (و اصلاح ارتفاع) | Combination Spring and Spacer unit | D245

واحد فنر بندی (و اصلاح ارتفاع) | Combination Spring and Spacer unit | D245

فنر گازی | Gas Spring | D611

فنر گازی | Gas Spring | D611

بیرون انداز (فنر گازی) | Spring Plungers | D612

بیرون انداز (فنر گازی) | Spring Plungers | D612

میله راهنما | Guide Pillar | D00

میله راهنما | Guide Pillar | D00

بوش راهنما | Guide Bush | D10

بوش راهنما | Guide Bush | D10

بوش راهنمای گرافیت دار | Oilless Guide Bush | D041

بوش راهنمای گرافیت دار | Oilless Guide Bush | D041

میله راهنما | Guide Pillar | D03

میله راهنما | Guide Pillar | D03

بوش راهنما | Guide Bush | D11

بوش راهنما | Guide Bush | D11

میله راهنما | Guide Pillar | D031

میله راهنما | Guide Pillar | D031

بوش راهنما | Guide Bush | D09

بوش راهنما | Guide Bush | D09

میله راهنما | Guide Pillar | D011

میله راهنما | Guide Pillar | D011

میله راهنما | Guide Pillar | D01

میله راهنما | Guide Pillar | D01

میله راهنما | Guide Pillar | D019

میله راهنما | Guide Pillar | D019

میله راهنما | Guide Pillar | D021

میله راهنما | Guide Pillar | D021

میله راهنما (با امكان عبور پیچ) | Guide Sleeve | D023

میله راهنما (با امكان عبور پیچ) | Guide Sleeve | D023

هم مرکز کننده | Centring Sleeve | D20

هم مرکز کننده | Centring Sleeve | D20